Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

Raichu
Raichu
6710 8c76 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

July 18 2018

Raichu
4244 7962 500
Reposted fromrenirene renirene viazavas zavas

July 17 2018

Raichu
8478 92c5

July 13 2018

Raichu
Raichu
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Raichu
5074 ab0b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

July 10 2018

Raichu
5070 528d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Raichu
0310 c049
Reposted fromEtnigos Etnigos viafapchlupfap fapchlupfap

July 08 2018

Raichu
2759 cc26
Reposted fromrubinek rubinek viaveritas1 veritas1

July 06 2018

Raichu
4292 4295 500
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viaEtnigos Etnigos

June 30 2018

Raichu
7268 34bc 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viaveritas1 veritas1
Raichu
2731 2fea
Reposted fromMalodobry Malodobry viadirtyliar dirtyliar

June 12 2018

Raichu
4603 a4d1 500
Nasos Lakafosis
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viaDOBRADUPA DOBRADUPA
Raichu
0758 c61d
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex

June 10 2018

Raichu
Raichu
1340 285a
Reposted fromEtnigos Etnigos
Raichu
0078 2df5 500
Reposted frompornstock pornstock
Raichu
7622 48ae
Reposted from4777727772 4777727772 viaMakeMePurr MakeMePurr
Raichu
8186 0d99 500
Reposted frompornstock pornstock viaMrAndMrsSmith MrAndMrsSmith
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl